Tarif ab 01.10.2018

______________________________